header-07.jpg

ANBI

ANBI-transparantie van de Hervormde Gemeente te Berkel en Rodenrijs

Algemene gegevens

Naam ANBI:                        Hervormde gemeente Berkel en Rodenrijs

Telefoonnummer:              010-5120026

KVK:                                     76336425

RSIN nummer:                    824054271

Website:                              www.hervormdberkel.nl

Algemeen e-mail adres:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail kerkrentmeesters: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail Diaconie:                 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail Diaconie:                 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:                                  Postbus 147

Postcode:                            2650 AC

Plaats:                                  Berkel en Rodenrijs

De Hervormde Gemeente te Berkel en Rodenrijs is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Berkel en Rodenrijs.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 25 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Hieronder vindt u het beleidsplan 2020-2021 van onze gemeente en de terugblik op onze vorig beleidsplan 2017-2020

Beleidsplan 2021-2024

Terugblik vorige beleidsplan 2017-2020

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Het vast gestelde beloningsbeleid voor vrijwilligers van de hervormde gemeente Berkel en Rodenrijs vindt u hieronder:

Beloningsbeleid

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de eindverantwoordelijkheid voor de instandhouding van een levende gemeente. Voor het gemeentewerk worden door de kerkenraad zoveel mogelijk gemeenteleden ingeschakeld. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan afzonderlijke colleges: het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een samenvatting van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Bestuursverslag 2021

Verkorte balans met toelichting 
Onderstaande Balans geeft inzicht in de vermogenspositie van de Hervormde Gemeente van Berkel en Rodenrijs.
De bezittingen bestaan met name uit een kerk en pastoriëen, een lange termijn lening aan de Hervormde Stichting tot bouw en exploitatie gebouw Rehoboth en geldmiddelen. In lijn met de richtlijn Begroting en Jaarverslaggeving van de PKN is de waardering van onroerende zaken (met uitzondering van de kerkelijke gebouwen) op actuele waarde opgenomen. Dit leidt tot een verhoging van de boekwaarde van de pastorieën/volkstuinen van in totaal € 1,2 miljoen. Daarnaast is een voorziening voor het groot onderhoud van de kerkelijke gebouwen gevormd. Sinds 2019 worden de Fondsen aangeduid als Bestemmingsreserve of Bestemmingsfonds, waarbij voor de laatste de besteding door derden is beperkt. Deze worden als onderdeel van het Eigen Vermogen gepresenteerd. De ontvangen bijdragen van gemeenteleden, donaties, legaten en subsidies voor de instandhouding van monumentale gebouwen worden aan deze Bestemmingsreserves/-fondsen toegevoegd.

verkort overzicht jaarrekening 2021

De verwachte bestedingen (begroting)

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten in de regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Onderstaande Staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen over het verslagjaar en het voorgaande jaar. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Daarnaast bezit de kerkelijke gemeente ook nog vermogen in de vorm van woningen, landerijen en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk binnen de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, organist en eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Onder de incidentele baten worden opgenomen de ontvangsten van het Actie Comite Rehoboth, subsidies en legaten tbv de instandhouding van het monumentale kerkgebouw en begraafplaats. In 2020 is onder de incidentele baten het effect van de wijziging van de waarderingsgrondslag onroerende zaken naar actuele waarde opgenomen.

Onder de incidentele lasten worden opgenomen de uitgaven ten behoeve van de renovatie/ groot onderhoud van de kerk(tuin), begraafplaats en gebouw Rehoboth.
In 2020 is onder de incidentele lasten de onttrekking aan de Bestemmingsreserve onderhoud kerkgebouwen opgenomen die is toegevoegd aan de Voorziening groot onderhoud.

In 2021 is onder de incidentele lasten een agio storting van € 100.000 in Zalencentrum Rehoboth B.V. verantwoord ter versterking van de financiële en vermogenspositie. Dit is voor € 62.875 gefinancierd uit het Bestemmingsfonds ACR en voor € 37.125 ten laste van de algemene middelen gebracht.

Deze incidentele baten en lasten worden in de Staat van baten en lasten verantwoord en vormen daarmee onderdeel van het gepresenteerde Totaal resultaat. Vervolgens worden deze bedragen via de resultaatbestemming aan de Bestemmingsreserves/Bestemmings-fondsen toegevoegd respectievelijk onttrokken. Het resterende Resultaat wordt aan de Algemene Reserve toegevoegd respectievelijk onttrokken.

 20220620 ANBI

 

Zwart-wit denkers opgelet:

Jezus brengt kleur in je leven!