header-07.jpg

ANBI

ANBI-transparantie van de Hervormde Gemeente te Berkel en Rodenrijs

Algemene gegevens

Naam ANBI:                        Hervormde gemeente Berkel en Rodenrijs

Telefoonnummer:              010-5120026

RSIN nummer:                    824054271

Website:                              www.hervormdberkel.nl

Algemeen e-mail adres:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail kerkrentmeesters: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail Diaconie:                 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:                                  Postbus 147

Postcode:                            2650 AC

Plaats:                                  Berkel en Rodenrijs

De Hervormde Gemeente te Berkel en Rodenrijs is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Berkel en Rodenrijs.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 40 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Hieornder vindt u het beleidsplan 2012-2017 van onze gemeente.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Het vastegestelde beloningsbeleid voor vrijwilligers van de hervormde gemeente Berkel en Rodenrijs vind u hieronder:

 

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

De verwachte bestedingen (begroting)

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten in de regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte balans met toelichting 
Onderstaande balans geeft inzicht in de vermogenspositie van de Hervormde Gemeente van Berkel en Rodenrijs.
De bezittingen bestaan met name uit kerken en pastorieen, een lange termijn lening aan de Hervormde Stichting tot bouw en exploitatie gebouw Rehoboth en geldmiddelen. De fondsen betreffen ontvangen bijdragen van gemeenteleden, dotaties en legaten en subsidies voor de instandhouding van monumentale gebouwen.

BALANS 31-dec-17 31-dec-16
                 
BEZITTINGEN            
                 
Materiele vaste activa                 207.852     173.852
Financiele vaste activa                 814.341     817.981
Vorderingen op korte termijn                   64.940       53.397
Liquide middelen                  528.911     467.422
                 
TOTAAL BEZITTINGEN             1.616.044 1.512.652
                 
VERMOGEN EN SCHULDEN                
                 
Vermogen              1.088.259 1.067.554
Fondsen             480.907 405.547
Schulden op korte termijn             46.878 39.551
                 
TOTAAL VERMOGEN EN SCHULDEN             1.616.044 1.512.652

 Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen over het verslagjaar en het voorgaande jaar.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Daarnaast bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

In de begroting 2017 is onder de overige baten en lasten de geschatte netto opbrengst voor de verkoop van de Bethlehem kapel opgenomen. De verkoop zal naar verwachting in 2018 worden gerealiseerd.

Onder de bijzondere ontvangsten worden opgenomen de ontvangsten van het Actie Comite Rehoboth, subsidies en legaten tbv de instandhouding van de monumentale kerkgebouwen en begraafplaats. 

Onder de bijzondere uitgaven worden opgenomen de uitgaven ten behoeve van de renovatie van de kerk(tuin) en gebouw Rehoboth.

Deze bijzondere ontvangsten (toevoegingen) en uitgaven (onttrekkingen) lopen via de beschikbare fondsen en voorzieningen en deze mutaties zijn separaat weergegeven.

 

REKENING VAN BATEN EN LASTEN Begroting 2018 Begroting 2017 Rekening 2017 Rekening 2016
                 
BATEN      €    
                 
Bijdragen levend geld         257.000       262.000       277.041     267.506
Baten uit bezittingen           37.000         38.000         33.308       34.922
                 
Totaal baten (A)       294.000       300.000       310.349     302.428
                 
LASTEN                
                 
Pastoraat         161.000       160.000       156.724     152.476
Salarissen en vergoedingen           34.000         38.000         32.490       31.084
Lasten kerkgebouwen (incl afschrijvingen)           45.000         33.000         34.685       38.752
Lasten kerkdiensten, catechese en gemeentewerk         22.000         21.000         28.480       31.222
Verplichtingen en bijdragen andere organen           17.000         20.000         16.098       15.156
Kosten beheer en administratie           20.000         22.000         15.426       14.580
Overige baten en lasten             5.000      (145.000)           4.742         2.570
Totaal lasten (B)       304.000     149.000     288.645     285.840
                 
Saldo baten en lasten (A-B)        (10.000)     151.000       21.704       16.588
                 
                 
Bijzondere ontvangsten           65.631         65.631       110.056     147.414
Bijzondere uitgaven          (84.199)        (68.611)        (35.696)    (120.883)
  (C)        (18.568)        (2.980)       74.360       26.531
                 
Toevoegingen aan fondsen (last)          (70.631)      (220.631)      (115.056)    (152.414)
Onttrekkingen aan fondsen (bate)           88.199         68.611         39.696     120.883
  (D)         17.568    (152.020)      (75.360)      (31.531)
                 
                 
Resultaat naar Vermogen (A-B+C+D)      (11.000)          (4.000)         20.704       11.588

 

Richt je eens op de Gever, en niet op de gaven.