header-07.jpg

Veilige gemeente, vertrouwenspersonen en VOG

In navolging van de Generale Synode van de PKN, kiest de Hervormde Gemeente van Berkel & Rodenrijs ervoor een veilige gemeente te zijn voor alle leden, overeenkomstig de intentie van onze Schepper. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken.


Denk daarbij aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, intimidatie, dreiging en pesten. De kerkenraad heeft daartoe een werkgroep aangesteld die bezig is hiervoor een beleid op te stellen wat op vier pijlers zal rusten:

  • Het kweken van bewustwording t.a.v. (seksueel) grensoverschrijdend gedrag;
  • het opstellen van een gedragscode hoe we als gemeente met elkaar om willen gaan;
  • het aanvragen van Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten;
  • het aanstellen van interne vertrouwenspersonen die kunnen worden geraadpleegd in geval van grensoverschrijdend gedrag of gevoel van onveiligheid binnen de gemeente.

Een eerste concept van het beleidsdocument Veilige Gemeente is ondertussen gepresenteerd aan de Kerkenraad en kan ter inzage worden gevraagd.

Als uitwerking van dit beleid zullen op deze pagina in de loop van 2022 de contactgegevens van onze aan te stellen interne vertrouwenspersonen te vinden zijn.

De vertrouwenspersonen zijn geen therapeut of pastoraal medewerkers of aanspreekpunt bij gewone kerkelijke meningsverschillen. Nee, zij staan een gemeentelid bij dat zich bij hen meldt in ervaren situaties van onveiligheid en ondersteunen deze persoon in het zoeken naar een oplossing.

Vertrouwenspersonen hebben volstrekte geheimhouding. Dat betekent dat zij niet over, maar met u of jou praten over wat u of jou bezighoudt. Vanuit dit beginsel wordt samen gezocht naar de weg, waarlangs wellicht de oplossing gevonden kan worden.

Zijn er vragen of suggesties betreffende het proces Veilige Gemeente, dan kunt u of jij zich melden bij een van de leden van de werkgroep Veilige Gemeente:
Remmelt Heemskerk 
Margreet Jansen
Marian Kunnen

 

Praten met God is veel belangrijker dan praten over God