header-03.jpg

Vooruitblik op de kerkdiensten in de maanden juni t/m augustus

Beste gemeenteleden,

Opnieuw sturen we u informatie over wat er gebeurt in de Dorpskerk.

Terugblik
Sinds onze laatste brief (eind april) hebben we iedere zondag een dienst gehad en Hemelvaartsdag gevierd: daar zijn we dankbaar voor. We zijn blij met de onmisbare inzet van degenen die al wekenlang beeld en geluid en de zang in de diensten verzorgen.
We vinden het vervelend als het geluid of het beeld hapert: weest u ervan overtuigd dat we doen wat we kunnen om iedere dienst zonder storingen te laten verlopen.
We horen van velen dat zij de kerkgang missen: u leest het in de groeten van gemeenteleden die we tijdens de dienst laten zien – en wij missen u ook!

Vooruitblik op de kerkdiensten in de maanden juni t/m augustus
Eén van de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus is dat we niet met de hele kerkenraad kunnen vergaderen: daarom heeft het moderamen, met raadpleging van de overige kerkenraadsleden, besluiten genomen over de kerkdiensten in de komende maanden.
We volgen daarbij de richtlijnen van de overheid en de Protestantse Kerk en dat is, zo kunnen we u verzekeren, een hele klus! Maar we doen het graag omdat bij ons het verlangen leeft om u weer in de diensten te ontmoeten.
De maand juni beschouwen we als oefenmaand: op 7 en 14 juni zijn kerkenraadsleden welkom in de dienst: vanaf 21 juni nodigen we gemeenteleden uit. Voordat we dat doen, inventariseren we wie van u graag de kerkdiensten wil bijwonen. Op grond van die inventarisatie wordt u voor een dienst uitgenodigd.
We proberen voor deze inventarisatie ieder gemeentelid dat geen internet heeft binnenkort te benaderen een informatiebrief. Als u die brief op 11 juni niet hebt ontvangen, kunt u zelf contact opnemen met uw wijkpredikant.
Tot 1 september hebben we geen avonddiensten, behalve de jeugddienst op 28 juni. Voor deze dienst nodigen we jongeren uit.
We willen graag weer doopdiensten houden om de baby’s te dopen die in de voorbije maanden zijn geboren. Op dit moment mogen we nog niet met de hand dopen en dichtbij de ouders en de baby staan. We hopen aan het eind van de zomer de eerste doopdienst te kunnen houden; we zullen de doopouders die bij ons bekend zijn persoonlijk benaderen.
Er wordt nagedacht over de overstap van de kinderen van de kinderkerk naar de tienerkerk en de diensten. We informeren u ook nog over de Startzondag en de belijdenisdienst.

In de voorbije maanden hebben we gemerkt hoe beperkt de maakbaarheid van alles is; nog meer dan eerst beseffen we de waarheid van Jakobus’ opmerking in zijn brief: Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.’ U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet… U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.’
‘Als de Heer het wil’ – God regeert: in dat vertrouwen zoeken wij biddend en werkend naar een begaanbare weg. Wij hopen dat er in de komende maanden steeds meer mogelijk wordt, in de diensten en in het gemeenteleven.

Woord ter bemoediging

1967 DorpskerkGeest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door Uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen
al ons verlangen, met Christus opgestaan, halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren
Hem toebehoren, die ons is voorgegaan, halleluja!

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde
de macht aanvaarden en onze koning zijn, halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten
en in U weten, dat wij Gods kinderen zijn, halleluja!


Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, ds. Aaldert Gooijer en ds. Gerie Stougie

De Bijbel is het enige boek uit de oudheid waarvan de Schrijver nog leeft