header-02.jpg
feed-image RSS feed

Inventarisatie kerkdiensten 21 juni tm 30 augustus

Beste gemeenteleden,

In de maand juni is het mogelijk om met 30 kerkgangers in de kerk bijeen te zijn en vanaf juli zelfs met 100 kerkgangers (bij een inventarisatie naar de situatie van de Dorpskerk gaan we vooralsnog uit van 70 kerkgangers). Dat is in het licht van het gewone aantal aanwezigen een zeer beperkt aantal: toch zijn we dankbaar voor deze eerste stap naar meer normale omstandigheden.

Om de kerkdiensten mogelijk te maken zijn er door de overheid en de landelijke kerk richtlijnen en adviezen opgesteld. De kerkenraad heeft gekeken naar de vertaling daarvan voor onze gemeente. We willen de eerste 2 zondagen van de maand juni dan ook gebruiken om te oefenen met de kerkenraad en vanaf zondag 21 juni bent u welkom. Vooralsnog zal het tot en met de maand augustus enkel om de ochtenddienst gaan met uitzondering van de jeugddienst van 28 juni.

Het zal geen kerkdienst zijn zoals u gewend bent. Het grootste verschil is dat er geen gemeentezang zal zijn. Er zal ook in de komende diensten door een beperkt aantal zangers gezongen worden..

Het is ons niet duidelijk hoeveel kerkgangers daadwerkelijk willen komen en of er daarbij behoefte is aan crèche en kinderkerk of dat men liever de dienst thuis blijft volgen. Dat is ook prima, want alle diensten blijven te volgen via YouTube.

Wat uw keus ook is, laat het ons weten via https://forms.gle/sZctRzpL3FpUpv9F7 en beantwoord de vragen. Voor de kerkganger bieden wij de mogelijkheid om per zondag aan te geven of u wel of niet kunt komen zodat geen enkel plaats onbenut blijft. Dit met uitzondering van de Jeugddienst van 28 juni omdat we daarvoor jongeren uitnodigen. Doordat u een e-mail adres opgeeft ontvangt u per mail een uitnodiging van de kerkenraad voor welke dienst u bent ingedeeld.

Wij hopen dat we op deze manier tot een eerlijke verdeling komen van het aantal beschikbare zitplaatsen. We zien er naar uit u te ontmoeten.

Met een hartelijke groet van de kerkenraad

Protocol Kerkdiensten Dorspkerk

Preambule
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Berkel en Rodenrijs houdt zich bij de openstelling van de Dorpskerk aan de richtlijnen van het RIVM en van de PKN. Zij vormen de basis voor dit protocol.
Als u de kerkdienst bezoekt gaan we ervan uit dat u geen coronagerelateerde verschijnselen heeft. Als u - of een van uw huisgenoten - (veel) hoest, verkouden bent of verhoging/koorts hebt, blijft u dan thuis.

Voor de kerkdienst: looproute onder begeleiding

  1. Houd te allen tijde anderhalve meter afstand tot een ander.
   (geldt niet voor gezinsleden/ huisgenoten onderling)
  2. Er zijn twee ingangen geopend: onder de toren en bij de ontmoetingsruimte.
  3. Bij beide ingangen begeleiden achtereenvolgens twee kerkenraadsleden u: een bij de buitendeur en een bij de binnendeur.
  4. Het kerkenraadslid bij de ingang nodigt u naar binnen. Wacht u buiten tot u genodigd wordt.
  5. Clean bij binnenkomst uw handen op de aangegeven plek.
  6. U kunt geen gebruik maken van de garderobe. Neem uw jas dus mee in de kerkzaal.
  7. De toiletten zijn niet toegankelijk (uitgezonderd in noodgevallen)
  8. Een kerkenraadslid begeleidt u naar uw plaats in de kerkzaal.
  9. U volgt de (op de grond gemarkeerde) looproute vanuit beide ingangen:
   - toegang kerkzaal via looppaden zuidkant (= kanselkant)
   - uitgang kerkzaal via looppaden noordkant (= heerlijkheidsbankenkant)
   - toegang balkon via trap noordkant; afgang balkon via trap zuidkant.

Tijdens de kerkdienst

  1. Huisgenoten zitten bij elkaar; anderen houden anderhalve meter afstand.
  2. U zit op een gemarkeerde plaats, die u wordt aangewezen door een kerkenraadslid.
  3. Er is geen gemeentezang.
  4. Uitsluitend twee (of meer) vooraf uitgenodigde zangers met microfoon zingen.
  5. De deuren van de kerkzaal blijven open voor de ventilatie.
  6. Er is een maximaal aantal personen in de kerkzaal aanwezig: 30 in juni, 70 in juli e.v.

Na de kerkdienst

  1. U verlaat de kerkzaal zoals de predikant dat aangeeft.
  2. U volgt daarbij de gemarkeerde route. Kwam u onder de toren binnen dan verlaat u daar ook de kerk, kwam u via de ontmoetingsruimte, dan verlaat u daar de kerk.
   Vanaf het balkon verlaat u de kerk via de uitgang die naar de graven leidt.
  3. De koster c.s. ventileert de kerk en reinigt banken, deurklinken, microfoons, spreekgestoelte, toiletten (indien gebruikt), leuningen bij de opgangen buiten.
  4. Om ongewenste opstoppingen te voorkomen verlaat u direct het kerkplein; blijft u daar niet napraten.

Vooruitblik op de kerkdiensten in de maanden juni t/m augustus

Beste gemeenteleden,

Opnieuw sturen we u informatie over wat er gebeurt in de Dorpskerk.

Terugblik
Sinds onze laatste brief (eind april) hebben we iedere zondag een dienst gehad en Hemelvaartsdag gevierd: daar zijn we dankbaar voor. We zijn blij met de onmisbare inzet van degenen die al wekenlang beeld en geluid en de zang in de diensten verzorgen.
We vinden het vervelend als het geluid of het beeld hapert: weest u ervan overtuigd dat we doen wat we kunnen om iedere dienst zonder storingen te laten verlopen.
We horen van velen dat zij de kerkgang missen: u leest het in de groeten van gemeenteleden die we tijdens de dienst laten zien – en wij missen u ook!

Vooruitblik op de kerkdiensten in de maanden juni t/m augustus
Eén van de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus is dat we niet met de hele kerkenraad kunnen vergaderen: daarom heeft het moderamen, met raadpleging van de overige kerkenraadsleden, besluiten genomen over de kerkdiensten in de komende maanden.
We volgen daarbij de richtlijnen van de overheid en de Protestantse Kerk en dat is, zo kunnen we u verzekeren, een hele klus! Maar we doen het graag omdat bij ons het verlangen leeft om u weer in de diensten te ontmoeten.
De maand juni beschouwen we als oefenmaand: op 7 en 14 juni zijn kerkenraadsleden welkom in de dienst: vanaf 21 juni nodigen we gemeenteleden uit. Voordat we dat doen, inventariseren we wie van u graag de kerkdiensten wil bijwonen. Op grond van die inventarisatie wordt u voor een dienst uitgenodigd.
We proberen voor deze inventarisatie ieder gemeentelid dat geen internet heeft binnenkort te benaderen een informatiebrief. Als u die brief op 11 juni niet hebt ontvangen, kunt u zelf contact opnemen met uw wijkpredikant.
Tot 1 september hebben we geen avonddiensten, behalve de jeugddienst op 28 juni. Voor deze dienst nodigen we jongeren uit.
We willen graag weer doopdiensten houden om de baby’s te dopen die in de voorbije maanden zijn geboren. Op dit moment mogen we nog niet met de hand dopen en dichtbij de ouders en de baby staan. We hopen aan het eind van de zomer de eerste doopdienst te kunnen houden; we zullen de doopouders die bij ons bekend zijn persoonlijk benaderen.
Er wordt nagedacht over de overstap van de kinderen van de kinderkerk naar de tienerkerk en de diensten. We informeren u ook nog over de Startzondag en de belijdenisdienst.

In de voorbije maanden hebben we gemerkt hoe beperkt de maakbaarheid van alles is; nog meer dan eerst beseffen we de waarheid van Jakobus’ opmerking in zijn brief: Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.’ U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet… U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.’
‘Als de Heer het wil’ – God regeert: in dat vertrouwen zoeken wij biddend en werkend naar een begaanbare weg. Wij hopen dat er in de komende maanden steeds meer mogelijk wordt, in de diensten en in het gemeenteleven.

Woord ter bemoediging

1967 DorpskerkGeest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door Uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen
al ons verlangen, met Christus opgestaan, halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren
Hem toebehoren, die ons is voorgegaan, halleluja!

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde
de macht aanvaarden en onze koning zijn, halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten
en in U weten, dat wij Gods kinderen zijn, halleluja!


Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, ds. Aaldert Gooijer en ds. Gerie Stougie

Wanneer we in Vrede willen leven geldt voor iedereen dezelfde start.

 Sluit uw naaste zonder oordeel met veel Liefde in uw hart!