header-05.jpg

Diaconie

Diaconaat, afgeleid van het Grieks "diakoneo", betekent letterlijk dienen of "aan tafel dienen". Het 'aan tafel dienen' in het Heilig Avondmaal is een belangrijke taak van de diakenen in de eredienst. Verder wordt er in de dienst meestal een diaconale collecte gehouden. Met die collecte wordt diaconaal werk in de gemeente en daarbuiten gesteund. Het College van Diakenen richt zich op dienstbetoon aan onze naaste die in nood verkeert, verdrukt wordt, die kwetsbaar is, of het moeilijk heeft. Diaconaat is niet alleen een taak van het College van Diakenen: het College wil de gemeente stimuleren om diaconaal bezig te zijn.

Aan het College van Diakenen is krachtens de kerkorde onder meer het volgende toevertrouwd:

  • Het bevorderen van onderling dienstbetoon.
  • Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven.
  • Het verlenen van medewerking aan andere arbeid ten behoeve van het maatschappelijk welzijn.
  • Het bijeenbrengen van de, voor de uitoefening van het diaconaat in Nederland en in het buitenland benodigde gelden.
  • Het dienen van de kerk in haar taak, om overheid en samenleving te wijzen op haar roeping ten aanzien van sociale vraagstukken de gerechtigheid te betrachten.
  • Het dienen aan de tafel des Heren.

In de wekelijkse erediensten en de bijzondere diensten vervullen de diakenen een bepaalde rol. Onze gemeente streeft ernaar een diaconale gemeente te zijn. Het College van Diakenen en dus de diaken is daardoor niet uit een eredienst weg te denken. Het College van Diakenen vormt de schakel tussen gemeente en de wereld. De belangrijkste taak is dan ook de (ambtelijke) aanwezigheid bij de diverse erediensten en in het bijzonder bij de viering van het Heilig Avondmaal.

De Bijbel is het enige boek uit de oudheid waarvan de Schrijver nog leeft