header-02.jpg

Handen wassen, vertrouwen en volhouden

Was 6 april nog een haalbare stip op de horizon (die paar weken; dat moet toch lukken met elkaar), inmiddels heeft de overheid bekend gemaakt dat we ook in april en mei zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Geplande groepsactiviteiten en feesten komen te vervallen, in de winkels is het afstand houden en werken doen we als het even kan vanuit huis. En dat valt lang niet altijd mee. Voor de kinderen en jongeren niet (wat kan ik nu eens gaan doen?) maar evenmin voor de ouders en ouderen en voor vele anderen die door de crisis getroffen worden (de mensen in de zorg, ZZP’ers, werkgevers, werknemers etc.).
Juist nu is het belangrijk om er als gemeente voor elkaar te zijn. En ook om woorden en liederen van bemoediging te horen. We proberen daarom het gemeenteleven zoveel mogelijk overeind te houden. Veel activiteiten zijn weliswaar stopgezet, maar de diensten willen we, aangepast aan de situatie, laten doorgaan. Ze zijn te volgen via het internet (kerkomroep.nl of via een link naar YouTube op deze website).
Tot 6 april leek te overzien, maar nu de richtdatum naar juni is verplaatst, moeten we met elkaar schakelen. Het gaat nu om een lange adem, om het volhouden met elkaar. Om volharding, om het eens bijbels te zeggen. De kracht om te volharden hoeven we gelukkig niet uit onszelf te halen. God is er ook nog. En Jezus heeft het volgehouden tot het einde. En ‘omdat Hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan Hij ieder die beproefd wordt bijstaan.’ (Heb. 2, 18).

Turn your eyes upon Jesus.

Ds Gerie Stougie en ds. Aaldert Gooijer

Luiden kerkklokken

Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, zal naast vele andere kerken in Nederland, de klok van de Dorpskerk de komende drie woensdagen (18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 – 19.15 uur de kerkklok luiden.
Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Update diensten 22, 29 maart en 5 april

De diensten voor de komende periode zijn als volgt:

22 maart Ochtend dienst - Alleen online beschikbaar via kerkomroep, het is niet mogelijk de dienst in de kerk bij te wonen

22 maart Avond dienst - vervallen - geen dienst 

29 maart Ochtend dienst - Alleen online beschikbaar via kerkomroep, het is niet mogelijk de dienst in de kerk bij te wonen 

29 maart Avond Jeugddienst - hier wordt u nog nader over geinformeerd 

5 april Ochtend dienst (geen doopdienst) - Alleen online beschikbaar via kerkomroep, het is niet mogelijk de dienst in de kerk bij te wonen 

5 april Avond dienst vervallen - geen dienst 

Wilt u dit bericht zo mogelijk delen met kerkgangers uit uw directe omgeving van wie u weet dat zij dit bericht niet zullen lezen?

 

Handen wassen en vertrouwen II

Terwijl het maatschappelijk leven stilvalt, neemt het mailverkeer in de kerkenraad toe.
We zijn het met elkaar eens: we willen de richtlijnen volgen die de overheid heeft opgesteld ter bescherming van ieders gezondheid.
Dat betekent dat we veel activiteiten schrappen vanwege de leeftijd of de grootte of de kwetsbaarheid van de groep.
Tot en met 6 april vervallen:
- de catechisaties
- de clubs
- het gebedsmoment
- de geplande wijkcontactmiddag en -avond
- de Bijbelkring overdag
- het leerhuis ‘Inspirerende gelovigen’

Ook Rehoboth is gesloten tot en met 6 april 

Over het pastoraat informeren we u en jullie nog – tot nu toe beperken we ons tot contact via telefoon en mail. Bel of mail ons ook zelf als u/jij behoefte hebt aan pastoraal contact.

De komende zondagen willen we een eigen kerkdienst uitzenden. We zijn dit plan aan het uitwerken; daarom volgen verdere berichten later in deze week.

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

ds. Aaldert Gooijer en ds. Gerie Stougie

Woord voor de dag
God to enfold you,
Christ to uphold you,
Spirit to keep you in heaven’s sight;
so may God grace you, heal and embrace you,
lead you through darkness into the light.

God zal je hoeden,
Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
Vriend in het duister en Gids naar het licht.

(Lied 426)

 

Handen wassen en vertrouwen

biddenHet zijn roerige weken. Leek het eerst nog wel mee te vallen, inmiddels laat de regering via allerlei maatregelen blijken dat zij het coronavirus serieus neemt. Geen activiteiten en bijeenkomsten meer waar honderd of meer mensen worden verwacht. De kerken geven gehoor aan deze oproep. Diensten worden geannuleerd of op een andere manier vormgegeven. Ook onze Dorpskerk blijft dicht. Voor het eerst sinds...? Wat moeten we nu? Ik denk: handen wassen en vertrouwen. Handen wassen, dat staat voor: gewoon maar doen wat moet. Je handen wassen, geen grote bijeenkomst organiseren en bijwonen, etc. en niet in paniek raken. En vertrouwen: ook in tijden van crisis. Want het staat 365 keer in de bijbel: vrees niet! Wees niet bang! Want God is er ook nog.
Hoe staat het ook al weer in psalm: 'Ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed.'

ds. Aaldert Gooijer

Zondag 15 maart geen kerkdiensten

In verband met het Coronavirus heeft het moderamen besloten, overeenkomstig het advies van het RIVM en van de PKN, aanstaande zondag 15 maart de ochtend- en avonddienst in de Dorpskerk niet te laten doorgaan.

Over de zondagen van 22 en 29 maart wordt u nog nader geïnformeerd.

Wilt u dit bericht zo mogelijk delen met kerkgangers uit uw directe omgeving van wie u weet dat zij dit bericht niet zullen lezen?

 

De maat van echte liefde is liefde zonder maat