header-05.jpg

Zendingscommissie

Zendingscommissie: Geloven (Z)– Helpen (W)– Bouwen(O)

Geloven (zending) – Het Evangelie heeft door de eeuwen heen mensen hoop gegeven. Ook vandaag inspireert het geloof mensen om in navolging van Jezus te kiezen voor naastenliefde. Het Evangelie wijst ons de weg van vrede en gerechtigheid. Dit geloof willen we delen met mensen ver weg en dichtbij.

Helpen (werelddiaconaat) – Overal ter wereld leven mensen in moeilijke omstandigheden. Armoede, onderdrukking, discriminatie, oorlog of ziekte maakt hun leven moeilijk. Wij willen deze mensen helpen. Door geld of goederen te geven, door onze stem te verheffen tegen onrecht, door te luisteren en te bidden.

Bouwen (ontwikkelingssamenwerking) – Onze hulp is erop gericht dat mensen op eigen benen komen te staan. Duurzame verbeteringen komen alleen tot stand via goede samenwerking. Daarom willen we, samen met anderen en vanuit een christelijke identiteit, bouwen aan een wereld die voor iedereen leefbaar is.

Doelstellingen en activiteiten zendingscommissie

De zendingscommissie wil samen met de gemeente invulling geven aan bovenstaande uitgangspunten en heeft daartoe de volgende ambities geformuleerd.
Het waarborgen van de inzameling van gelden voor de zendingsprojecten van Kerk in Actie; dit landelijke orgaan geeft onder meer vorm aan het zendingswerk in binnen –en buitenland van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Het vergroten van de betrokkenheid van de gemeente bij het werk van de Zending in (evenwichtige) samenhang met Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Om de eerste doelstelling te verwezenlijken zijn de opbrengsten van de zendingsbusjes, en een aantal collecten bestemd voor verschillende zendingsprojecten van Kerk in Actie.
Daarnaast worden oude kaarten, postzegels en cartridges ingezameld. U vindt de boxen bij de uitgangen van de kerk. Van de opbrengst gaat 80% ook naar de zendingsprojecten van Kerk in Actie en 20% naar de Gereformeerde zendingsbond.
Om de tweede doelstelling te realiseren is in samenwerking met de ZWO-commissie van de Gereformeerde Kerk gekozen voor één (hoofd)project waarbij alle aspecten (Z,W,O) tot hun recht komen en directe betrokkenheid van de gemeente tot de mogelijkheden behoort. Dit kan een KIA project zijn of een lokaal project geïnitieerd vanuit een van beide gemeenten;

noodhulpsyrie

Voor 2017 en 2018 steunen we het KIA project “Op zoek naar veiligheid, Syrische vluchtelingen in Libanon en Jordanie” De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk in buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen. Dit project wordt vanuit de Zendingscommissie gesteund d.mv. 7-8 zendingscollectes per jaar, giften en acties.

Meer informatie: https://www.kerkinactie.nl/projecten/noodhulp-syrie

De Zendingscommissie verleent haar medewerking aan de kerkdiensten op de eerste zondag van maart (voorjaarszendingdienst) en de tweede zondag in november (najaarszendingsdienst) waarbij bijvoorbeeld bovengenoemde projecten nader worden toegelicht.
Tevens wordt er een jaarlijks thema actie georganiseerd rond de 40 dagen tijd waarbij bijv. een kalender of dagboek wordt gemaakt met als doel de gemeente bewust te maken van de noden in de wereld. Ook is dan speciale aandacht voor het bewust maken van de jeugd, bijvoorbeeld door acties met de Kinderkerk. Ook de jaarlijkse paasgroeten kaartenactie wordt georganiseerd door de Zendingscommissie.

Organisatie Zendingscommissie


De Zendingscommissie werkt nauw samen met de ZWO-commissie van de Gereformeerde kerk. Gezamenlijk wordt invulling gegeven aan de ondersteuning van het hoofdproject. De zendingscommissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

  • Remmelt Heemskerk (diaken werelddiakonaat)
  • Marjan Prins (pm),
  • Annelies Breukhoven,
  • Greet van Rijn

Wilt u de projecten van de Zendingscommissie financieel ondersteunen ? Dat kan via: Bankrekening NL62RABO0307401251 ten name van : Gem. Zendingscomissie Berkel en Rodenrijs

De “Protestant” app op uw mobiele telefoon: Donaties, Project Zendingscommissie. De app is te downloaden in de appstore van uw mobiele telefoon.

Voelt u zich betrokken, dan wilt u misschien wel meehelpen met de zendingscommissie? Dat mag altijd, neemt u gerust contact op met een van boven genoemde leden.

God bestaat echt hoor!

Ik heb hem vanochtend nog gesproken!